A szivattyuk.hu oldal ún. cookie-kat használunk.
A részletekért tekintse meg Adatkezelési szabályzatunkat.
Elfogadom

Hívjon minket!

+36 (1) 222 0238

Adatkezelési tájoztató | K-Tech Szivattyú Kereskedelmi Kft. - szivattyuk.hu
A K-Tech Szivattyú Kereskedelmi Kft. adatkezelési tájékoztatója. | K-Tech Szivattyú Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyuk.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet ...

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.szivattyuk.hu

K-Tech Szivattyú Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyuk.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1 DEFINÍCIÓK

 1. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 • Szolgáltató a személyes adatokat a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez gyűjti a Honlapon történő megrendelések teljesítéséhez.

 • Az adatokat kizárólag a visszatérő ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása érdekében és legfeljebb öt évig őrizzük meg.

3 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 • a Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor;

 • a hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg;

 • A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;

 • Kétség esetén azt kell vélelmeznünk, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


Név: K-Tech Szivattyú Kereskedelmi Kft

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 105.

Képviselő neve: Kincses Tamás ügyvezető

Nyilvántartásba vételi száma: Cg. 01-09-687425

Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 12462537-2-42

Telefonszám: (1) 222-02-38

E-mail: ktech@ktech.hu


Adatvédelmi nyilvántartási száma: 1406/2009

5 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 • A megadott adatokat legfeljebb három évig őrizzük meg.

 • Az adtok rendszeres törlése minden év január 31-ig kerül sor.

 • Fentieken kívül személyes adatainak törlését a Felhasználó személyesen vagy levél útján a Szolgáltató székhelyén vagy székhelyére címzett levélben kérheti.

6 A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 • Technikai adatok:

  • a Felhasználó IP címe;

  • az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá;

  • a Felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.7 COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

 • A weboldal optimális működéséhez cookie-kat használ, melyek engedélezéséhez a weboldalon van lehetőség. A cookie-k lejárata egy év, azaz legkésőbb ekkro törtlődnek a számítógépről. A cooki-ek nem tárolnak személyes adatokat, kizárólag tecnikai segítséget biztosítanak a weboldal üzemeléshez.

 • A cookiek arra szolgálnak, hogy megjelölik, hogy a felhasználó már meglátogatta a weboldalt és ott értékelést adott le egy vagy több termékre.

 • A weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

8 AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS


Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges, például futárszolgálat.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, melynek feltüntetése célszerű.


A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatfeldolgozók adatai:

Név: DPD Hungária Kft

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép

Nyilvántartásba vételi száma: Cg.01-09-888141

Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 13034283-2-13

Telefonszám: (1) 501 6200

E-mail: dpd@dpd.hu

Név: Webpartners Media Group Kft

Székhely: 7624 Pécs, Boszorkány utca 2.

Nyilvántartásba vételi száma: Cg.02-09-071436

Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 13951470-2-02

Telefonszám: (72) 210-585

E-mail: webpartners@webpartners.hu

Adattovábbítás: Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adattovábbítás célja lehet online fizetés lebonyolítása Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk: jelenleg nem továbbítunk ilyen adatot.

9 ADATBIZTONSÁG

 • A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 • A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

10 FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a megadott e-mail cím kivételével, szüksége esetén azt is – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja:

Levelezési cím: K-Tech Szivattyú Kereskedelmi Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 105.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségen keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 1. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

 2. döntést hozni, és

 3. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

 1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11 E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban

 • a Felhasználó azonosítását,

 • a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e- mail küldésére.

12 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2014.06.16.

A
a jobb felső sarokban lévő kosárba került.
A kosár melletti megrendelem gombra kattintva bármikor megrendelheti.
Már most megrendelem